Allemansrätten – en unik rättighet!

Allemansrätten är unik rättighet. Allemansrätten innebär att man får gå i naturen utan att fråga den som äger marken om lov samt plocka bär, svamp och blommor som inte är fridlysta.

Allemansrätten innebär också att man får tälta någon natt utan att inhämta tillstånd från markägaren.

Allemansrätten förutsätter att vi tar vårt ansvar. Vi får inte skräpa ner, bryta kvistar eller på annat sätt fördärva naturen.

Lagstiftningen kring allemansrätten är lite komplicerad. I grunden handlar det om att det som inte är förbjudet är tillåtet. Det finns ingen lag som förbjuder någon att gå i en skog. Men det finns lagstiftning som förbjuder att gå över annans tomt.

Det finns två allmänna formuleringar om allemansrätten i svensk lagstiftning.

Miljöbalken 7 kap 1 §:
”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.”

Regeringsformen 2 kap 15 § 4 st:
”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten ….”
Dessa två lagar ger ingen vägledning om allemansrätten. För att hitta svaret om vad som är tillåtet och inte tillåtet bör man i första hand utgå ifrån brottsbalken (BrB).

Begränsning av allemansrätten

BrB 12 kap 4 §
”Tager man olovlig väg över tomt eller plantering eller över annan äga, som kan skadas därav, dömes för tagande av olovlig väg till böter.”

Denna lagparagraf är själva grunden för allemansrätten. Den säger att man inte får gå över ägor som tomt, plantering eller över annan äga som kan skadas därav. Som jag skrev inledningsvis så är allt tillåtet som inte uttryckligen förbjudet. Det är förbjudet att gå på mark som är tomt, plantering eller annan äga.

  • Tomt är marken runt en bostad, såväl ett hus som fritidshus. Vanligtvis är en tomt inhägnad eller har en trädgård som utgör naturlig gräns för tomten. Om det inte finns någon naturlig gräns så kan man utgå ifrån att närmare än cirka 20 meter får man inte gå.
  • Plantering avses intensivt brukade områden som har en begränsat omfång som, parker, rabatter och plantskolor och liknade.
  • Annan äga som kan ta skada därav, denna formulering avser åkermark och nyplanterad skog. Åkermark som ligger i träda får beträdas eftersom den normalt sätt inte tar skada. En åker som är sådd tar skada av att allmänheten går över sådan mark och det är inte tillåtet.
Intrång

BrB 4 kap 6 § 1 st
”Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.
Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.
Är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, dömes till fängelse i högst två år.”

Tomten runt ett hus har två skydd. Det är aldrig tillåtet att gå över någon annans tomt, som det står i BrB 12 kap 4 §. Enligt brottsbalken är gården skyddad ytterligare genom att hemfridsbrott är allvarligare än ”tagande av olovlig” som endast ger böter, hemfridsbrott kan ge fängelse. För att det ska räknas som hemfridsbrott måste huset vara bebott. Fritidshus under den delen av året som den inte används räknas inte som hemfridsbrott, under den delen som den är bebodd räknas det som hemfridsbrott. Vill påpeka att det alltid är olagligt att gå in i annans trädgård oavsett om huset är bebodd eller inte.

Plocka bär

Allemansrätten tillåter var och en att plocka blommor, bär och svamp. Blommor under förutsättning att de inte är fridlysta.

BrB 12 kap 2 § 2 st:
”Den som i skog eller mark olovligen tager växande träd eller gräs eller, av växande träd, ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda eller ock vindfälle, sten, grus, torv eller annat sådant, som ej är berett till bruk, dömes för åverkan, om brottet med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anse som ringa.”

Denna paragraf räknar upp sådant som man inte får plocka. Bär svamp eller blommor finns inte med, därmed får detta plockas. Bär och blommor som finns i en trägård får inte plockas.

Förstörelse

Man får vistats på annans mark om man visar hänsyn och inte förstör. BrB 12 kap:
1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år.
Detta kan vara värt att påpeka eftersom en del roa sig med att förstöra andras egendom.

Allemansrätten i framtiden

Tyvärr är det alltför många som inte visar hänsyn och iakttar försiktighet. Det har därför höjts röster för att allemansrätten inte ska omfatta företag om anordnar olika aktiviteter på annans mark, som till exempel forsränning, med mera eller anordna ridturer över annans mark.

Knyckt från: E- juridik