6: 9 Även om det skul­le fin­nas tio över­le­van­de i ett och sam­ma hus, så måste de dö. 10 En­dast några få skall bli kvar för att bära ut de döda ur hu­set. Och om någon säger till en som är in­ne i hu­set: ”Är det någon me­ra där?” och får till svar: ”Ing­en!” så skall han säga: ”Tyst!” Ty Her­rens namn får in­te nämnas.

11 Se, när Her­ren be­fal­ler slås de sto­ra hu­sen i spill­ror och de små blir till grus.  

12 In­te spring­er hästar över klip­por, in­te plöjer man ha­vet med ox­ar, men ni förvand­lar rätten till gift och gör rätt­vi­sans frukt till malört.  

13 Ni gläder er över Lo De­var och skry­ter: ”Har vi in­te av egen kraft erövrat Kar­na­jim?”

14 Men nu, is­ra­e­li­ter, bådar jag upp ett folk mot er, säger Her­ren, härs­ka­ror­nas Gud, ett folk som skall ansätta er från Le­vo-Ha­mat ända ner till Ara­vaströmmen.

Från: biblen