Fitness och Träning

Fitness och Träning påverkar mycket hur du ser ut och känner!

Som vi vet finns det mycket vi kan göra för att hålla oss i form, som att ta en promenad på morgonen, spela en sport som basket eller paddel med vänner eller träna på det lokala gymmet.

Vi vet också att fysisk aktivitet hjälper oss att upprätthålla och förbättra vår allmänna hälsa samt skyddar oss från en mängd olika skadliga sjukdomar som kan vara försvagande eller leda till för tidig död.

Det har också visat sig påverka humöret, lindrar stress och få dig att känna dig lyckligare. Det ökar dopamin och självkänslan och kan förhindra uppkomsten av depression och ångest.

En bra träningsplan bör omfatta både konditions- och styrketräningsövningar. Detta hjälper kroppen att bränna kalorier och öka förhållandet mellan muskler och fett som hjälper till att öka ämnesomsättningsfunktionen ordentligt.

Om du aldrig har tränat regelbundet innan är det viktigt att börja långsamt och bygga upp din uthållighet gradvis. Att göra för mycket, för tidigt kan orsaka muskelspänningssvaghet eller till och med leda till skada. Vilket gör det omöjligt att fortsätta träna. Tänk på att det tar tid och tålamod att bygga uthållighet.

Här är några enkla saker att tänka på så att du kan se ut och må bra, inifrån och ut:

 • Att läsa böcker och även en ljudbok samt andra typer av läsning dagligen håller ditt sinne skarpt precis som att träna håller din kropp i form.
 • Arbete oavsett vilken typ av aktivitet kan det ge stress. Minska denna stress genom att ta dig tid att göra något avkopplande som att ta en promenad, blötlägga i en bubbelpool, shoppa eller titta på en film.
 • Föroreningar är något vi inte kan göra mycket för att kontrollera, med tanke på problemets storlek. Men vad du kan göra är att se till att du skyddar dig själv. Till exempel, sätt alltid på någon form av solskyddsmedel eller använd skönhetsprodukter som innehåller antioxidanter som skyddar huden från skador.
 • Ett annat sätt att hålla sig frisk är att ge upp några onödiga laster. De flesta röker och dricker. Som vi mycket väl vet har rökning visat sig orsaka lungcancer och andra sjukdomar samt komplikationer för kvinnor som föder barn. Överdrivet drickande har också visat sig göra detsamma. Så gör ditt bästa för att hålla båda till ett minimum.
 • För personer som inte röker är det en bra idé att hålla avstånd till människor som gör det när det är möjligt, eftersom studier har visat att icke-rökare också riskerar att utveckla cancer på grund av sekundär rökinandning.
 • Slutligen är det alltid bäst att börja dagen med en positivt tankesätt. Precis som studier har visat att motion får en person att känna sig lyckligare, ger leende samma effekt. Ett leende kan göra mycket och det smittar i positiv bemärkelse. Det kommer att lysa upp din dag och andras dag också.

Fitness Affects The Way You Look and Feel

As we know, there is a lot we can do to stay fit, like taking a walk in the morning, playing a sport like basketball with friends or working out at the local gym.

We also know that physical activity helps us maintain and improve our overall health as well as protects us from a variety of harmful diseases that can be debilitating or lead to premature death.

It is also proven to effect mood, alleviate stress and make you feel happier. It increases self-esteem and can prevent the onset of depression and anxiety.

A good fitness plan should include both cardiovascular and weight training exercises. This helps the body burn calories and increase the muscle to fat ratio that helps increase metabolism function properly.

If you have never worked out on a regular basis before it’s important to start slowly and build up your endurance gradually. Doing too much, too soon can cause muscle strain weakness or even lead to injury. Making it impossible to continue exercising. Keep in mind that building endurance takes time and patience.

Here are some simple things to keep in mind so you can look and feel good, inside and out:

 • Reading books and other types of reading material on a daily basis keeps your mind sharp just like working out keeps your body in shape.
 • Work no matter what kind it is produces stress. Reduce this stress by taking the time to do something relaxing like taking a walk, soaking in a hot tub, shopping or watching a movie.
 • Pollution is something we can’t do much to control, given the size of the problem. But what you can do is make sure you protect yourself. For instance, always put on some form of sunscreen or use beauty products that contain antioxidants that protect the skin from damage.
 • Another way to stay healthy is to give up some vices. Most people smoke and drink. As we well know, smoking has been proven to cause lung cancer and other diseases as well complications for women giving birth. Excessive drinking has also shown to do the same. So do your best to keep both to a minimum.
 • For people who don’t smoke, it is a good idea to keep your distance from people who do whenever possible, because studies have shown that nonsmokers are also at risk of developing cancer due to secondary smoke inhalation.
 • Lastly, it is always best to start the day with a positive outlook. Just as studies have shown that exercise makes a person feel happier, smiling produces the same effect. A smile can do a lot and it is contagious in a positive sense. It will brighten your day and the day of others as well.
Previous Post
Next Post
Nu bloggar hon