Depression, mani, hypomani, och de olika bipolära tillstånden kort beskrivna.

Bakgrund.
Inom depressions sjukdomar finns vad som kallas bipolära sjukdomar, lättare kallad manodepressiv sjukdom. Internetmedicin, för medicinsk personal skriven av medicinsk personal hävdar att 1 % av den vuxna befolkningar lider av bipolär sjukdom. Medan läkemedelsföretaget Astra Zeneca hävdar att ca. 3 – 4 % procent av befolkningen lider av sjukdomen. GlaxoSmithKline, ett läkemedelsföretag som bedriver forskning och som även skrivit en bok i ämnet bipolär sjukdom menar att att ungefär 5 %, 450.000 personer i Sverige lider av en bipolär sjukdom idag.

Vad är en bipolär sjukdom?
Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som påverkar och gör att man har ett växlande förlopp i stämningsläget. Delvis att man som människa växlar från att vara 1) deprimerad till t.ex. att vara 2) manisk eller 3) hypomanisk. Och för att kunna bli diagnoserad för sjukdomen utgår man från den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV som används i hela världen.

1. Depression.
Nedstämdhet sänkt självkänsla, tankar kring självmord och oförmåga att känna glädje är några kännetecken när det gäller depressioner. Enligt DSM-IV för egentlig depression skall minst fem av följande symtom under samma tvåveckorsperiod där minst ett av symtomen nedstämdhet eller minskat intresse eller minskad glädje måste föreligga.
1. Nedstämdhet
2. Klart minskat intresse eller minskad glädje
3. Betydande viktnedgång, eller viktuppgång > 5 %/månad
4. Sömnstörning varje natt
5. Psykomotorisk agitation eller hämning
6. Svaghetskänsla eller brist på energi
7. Känslor av värdelöshet eller skuldkänslor
8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet
9. Återkommande tankar på döden, återkommande självmordstankar, självmordsplaner


2. Mani.
Motsatsen till depression är mani. Där individen har mycket överskottsenergi, man kan ge sig in i stora projekt, man är inspirerad, engagerad, och känner en stor självkänsla. De som upplever manier utifrån upplever de maniska som orealistiska, oresonliga och ibland otrevliga. De maniska är ofta påträngande och bemöter kritik med vredesutbrott och ilska. Manier kan vara i gränslandet till psykotiska och kan ge den maniska hallucinationer.
DSM-IV för mani är under en period på minst en vecka är sinnesstämningen abnormt förhöjd, expansiv eller irritable. Samtidigt skall ska minst tre av följande sju symtom finnas med i bilden.


1. Förhöjd självkänsla eller grandiositet
2. Minskat sömnbehov
3. Ökad pratsamhet eller svårigheter att hålla tyst
4. tankeflykt eller upplevelse av tankerusning
5. lättdistraherad (uppmärksamheten dras lätt till ovidkommande stimuli)
6. Ökad målinriktad aktivitet eller psykomotorisk agitation
7. Ger sin in i lustbetonade aktiviteter som tenderar att leda till obehagliga konsekvenser
(t.ex. köpgalenskap, omdömeslösa invensterngsplaner, sexuella felsteg.


3. Hypomani.
Hypomani är ett “lättare” tillstånd i jämförelsevis till maniska episoder. Men många patienter tycker att de kan ta “för” sig under detta tillstånd. De får mycket gjort. Det kan upplevas som något ökande kreativt och produktivt. Nackdelen med detta tillstånd är att personen kan bränna ut sig och man tar på sig mer än man kan slutföra och man inte tänker sig för riktigt.
DSM-IV beskriver Hypomani som samma symtom vid maniska episoder d.v.s individens sinnestämning förhöjs , expansivt eller irritabelt och minst tre av av de sju symtomen ska finnas med.
1. Perioden skall ska ha längd på minst 4 dagar
2. Perioden skall medföra en tydlig förändring på patientens normala sätt att leva
3. Perioden får däremot inte vara så allvarlig att den orsakar påtagliga funktionsförändringar
socialt eller i yrkeslivet. Förändringen i sättet att fungera kan för vissa innebära ökad effektivitet, prestationsförmåga eller kreativitet. Men för vissa kan hypomani orsaka en viss social och yrkesmässig funktionsnedsättning.
4. Perioden får inte vara så allvarlig att den motiverar sjukvård
5. Psykotiska symtom får inte finnas
Den sista av DSM-IV kriterium i bipolär sjukdomarna heter blandepisoder. Till denna episod är det vanligt att sjukdomsbilden tillhör oro, ängslan, snabba kast i stämningsläget och psykotiska symtom. Den intensiva aktiviteten och plågsamma känslokasten skapar ofta en hög självmordsrisk. Och de psykotiska symtomen som är vanliga i sjukdomen bidrar tyvärr till att den korrekta diagnosen diagnosen inte kan sättas. Det är vanligast att människans poler vänder snabbt mellan maniska och depressiva fasen. Vilket gör det svårt att sätta rätt diagnos. I Sverige använder man sig i vardags av ordet cykloid psykos när man talar om blandepisoder.

 
Bipolär typ 1.
Man kategoriserar in människor som lider av bipolära sjukdomar, manodepressiva sjukdomar då det finns olika förlopp och symtom som är är faktiska och typiska för de olika typerna (1, 2, rapid cykling, cyklotymt temperament). För bipolär 1 så är ofta sjukdomsinfallet en ren depression sjukdom. Men när man får den första maniska episoden så ändras diagnosen. Och om inte effektiv behandling sätts in så kan de olika perioderna komma och bli allt svårare. T.ex. övergår många maniska episoder till depressioner. De maniska episoderna riskerar att hota den sociala situationen, ekonomin raseras, förhållanden förstörs och depressionerna som följer kan bli längre och mer plågsamma. Siffror visar att 10 – 15 % försöker att ta sitt liv, och många lyckas. Av maniska personer som haft 1 manisk period kommer 90 % få en till manisk episod om inte förebyggande medicinering sätts in.


Bipolär typ 2.
Människor som får diagnosen bipolär sjukdom typ 2 har ofta en hypomanisk period bakom sig. Så gränslandet mellan typ 1 och typ 2 är mycket svävande och blir främst tydlig då hypomanier övergår till riktiga maniska perioder. Tydliga skillnader är att individer med bipolär sjukdom typ 2 ofta söker vård för depressioner få hypomaniska skov ofta ses som något positivt och kreativt från individens sida.

Rapid Cycling.
Detta är en svårbehandlad del av bipolär sjukdom. Här pendlar man väldigt fort mellan depression och mani. Denna förekomst av sjukdom förekommer 4 gånger per år och när de andra bipolära sjukdomarna är 50/50 i fördelningen män-kvinnor så är Rapid Cycling till 70 – 90 % dominerat av kvinnor. Ofta har dessa kvinnor en störd sköldkörtelfunktion.
Cyklotymt temperament.


Några procent av befolkningen har tätt återkommande perioder av hypomaniska tillstånd som växlar till inte helt egentliga depressioner. Dessa humörsvängningar har präglat den vuxna människan hela det vuxna livet och man tror att det kan vara ett för stadium till en bipolär sjukdom. Men människor med Cyklotymt temperament behöver aldrig utveckla en bipolär sjukdom.


Cyklotymi.
Kännetecken för Cyklotymi är den överdrivna överkänsligheten och stormiga livsstilen. Den sociala funktionsförmågan är försämrad och man har problem med instabilitet. Cyklotymi övergår ofta till bipolär typ 1, 2 men kopplingen till till typ 2 är vanligast.
Källor.

Skrivet av Svenne Bipolärt forum.