Jag är helt övertygad om att det är mycket svårt att prata om patriarkatet (Mansvälde) ur kvinnosynpunkt, utan att få en negativ och starkreaktion från omgivningen.

Är män förtryckta? I så fall finns det något samband mellan deras förtryck och kvinnors förtryck?

Vad är feminism?
Är jag feminist? Varför?
Vad kan man göra åt förtrycket, som både kvinnor och män befinner sig under?

Historieperspektivet:
Man säger att den historien vi känner är patriarkatets historia. Och det skulle innebära att historien är en redogörelse om män. Vore det så, skulle historien handla om alla sorts män. Det vill säga de som har haft och utövat makt och de som inte haft det. Vem får störst utrymme i historiebeskrivningen? Krigarkungen Karl XII eller bonden som föll offer för hans maktbegär?

Historien handlar dock inte bara om makt, i så fall skulle historien också handla om de kvinnor som haft makt, men så är inte heller. Historien intresserar sig bara av den makt som har utövats av män.

Historien, som andra vetenskapsgrenar, har gjort att männen inbillar sig att de själva kan bestämma över sitt öde. En mans eller en rörelses storhet mäts:

1, Kvantitativ, det vill säga, hur stor förändring mannen eller rörelsen har åstadkommit, hur lång tid förändringen har ökat eller varit. Historien lägger stor vikt vid siffror.

2, Den kvalitativa förändringen upptar dock inte lika mycket plats. Man frågar sig inte om ändringen har gjort att människan fått det bättre eller sämre, inte heller hur mycket en grupp har blivit tvungen att offra, eller om förändringen har ökat eller minskat glädjen i människor liv.

Den historia som vi är vana vid brukar handla om strategier, politiska manövrar, krig, eller personifiering av en stark man. Som följer sitt “kal” oavsett om det innebär att han måste kliva över lik.

En sådan historiebeskrivning fyller bland annat den funktionen att den av olika skäl undanhåller både män och kvinnors kunskap om deras förflutna. Kvinnornas för att utplåna alla bevis på kvinnomakt och männens för att upprätthålla illusionen av att alla män har makt!

Sambandet mellan män och kvinnors förtryck:
Det patriarkala samhällsystemet innebär inte bara avigsidor endast för kvinnan, även mannen drabbas, skillnaden är den att den inte framgår lika tydligt. Låt oss ta några exempel:

Patriarkatet är ett hierarkiskt uppbyggt samhällssystem, där individen, oavsett kön. Hela tiden har en överordnad över sig. En auktoritet som ger dig levnadsregler att följa, en allsmäktig Gud, vars vilja du måste underkasta dig. En chef som talar om för dig hur arbetet ska utföras. En militär som lär dig blind lydnad. En polis som bestämmer vad du får göra eller inte göra, och så vidare. Denna “auktoritetsdyrkan” medför att människan passiviseras och att lydnad går framför mänskligt sunt förnuft.

Vi uppfostras i ett samhälle där myten om mannens överlägsenhet gentemot kvinnan ideligen hålls vid liv, bland annat i reklamen, i massmedia och i arbetslivet. Att förverkliga mytbilden innebär att mannen måste hävda sin manlighet på ett eller annat sätt. Att leva upp till den “ideala mansbilden” medför i längden ett förstelnat känsloliv, konkurrens med andra män, rädsla för kroppskontakt, ett prestationsinriktat sexualliv, förakt för det kvinnliga med mera.

-Har du som man någon riktig vän bland män, med vilken du kan prata om intima saker?
– Känner du nån som man alltid en sorts konkurrens tillsammans med män?
-Kramas män endast på fotbollsplan?

-Bejakar män verkligen sina sexuella behov? eller försöker de leva upp till myten om “sexatleten” som leder till ett förnekande av sina verkliga behov?

Våldet mot kvinnor är ett de många ansikten där kvinnoföraktet gömmer sig bakom. Det kan i sin tur ta sig utryck i kvinnomisshandel, våldtäckt, incest och sexuella övergrepp på barn, det är nästan uteslutande flickor som drabbas av det. På senare tid har det krupit fram mer och mer incest och övervåld mot pojkar. Barn pornografi med mera.

Kvinnomisshandeln är ett sätt att för mannen utöva makt i ett samhälle där han i övrigt inte har nån större makt. Äntligen får han känna sig som en vinnare när han slår sin fru.

Våldtäkt är också ett utryck för maktbegär. Som ett exempel kan nämnas våldtäkt i krig där det då blir “legitimt”, gärningsmannen blir sällan eller aldrig ställd till svars. För att få utlopp för sitt kvinnoförakt. Vanligt ör att våldtagna kvinnor ofta beskylls för att det är det deras fel. Varför?

Det kan hända vem som helst och var som helst. Hemma, i en park, i en trappuppgång, i en bil, det finns ingen plats där hon går säker.

Incest och sexuella övergrepp på barn är samma sjuka och förtvivlade sätt att handskas med en övermäktig konflikt, det gäller jobbet såväl som relationer till vuxna, framför allt kvinnor.

Feminism:
Feminismen strävar efter fullständig jämställdhet mellan könen.   Med fullständig jämställdhet menas inte bara, även om det också är viktigt, en rättvis arbetsfördelning i fråga om diskning, tvättning och så vidare.  Feministerna anser att den feminina principen, det vill säga de kvinnliga egenskaperna, måste ett allmänt erkännande, en värld där kvinnan har lika mycket att säga till om som mannen. Men Margaret Thatcher är ett bra bevis på att kvinnan har blivit jämställd mannen?

Men enligt feministiskt synsätt har hon bara låtit sig anpassas till det patriarkaliska systemet. Denna assimilering till det nuvarande samhället medför endast att vissa kvinnor tillsammans med vissa män ingår i samhällets övre skikt. De som åtnjuter samhällets privilegier.

Att kvinnor tillåter sig assimileras in i det patriarkaliska systemet innebär att klassamhället upprätthålls och följaktligen  även ett fortsatt förakt för kvinnliga värden.

Feministerna vill förändra det nuvarande samhället, genom att befria människorna från den patriarkala maktfördelningen. Rörelsen syftar inte till att ersätta en makt med en annan, utan att ersätta ett sätt att tänka med ett annat. De tror på icke-våldstanken och arbetar med att informera och erbjuda alternativ till patriarkala förtrycket, som såväl  kvinnor och män befinner sig under.

Alternativ till patriarkatet:
1, Barnuppfostran.

Vägra överföra traditionella könsvärderingar till barn genom att:
a, Synliggör vuxnas vänskap mellan båda könen inför barnen.
b, är inte alltid nödvändigt att nämna barns kön när vi tilltalar dom.
c, Könssegrera inte barnens verksamheter, med andra ord, uppmuntra inte särskilda “pojk- eller flicklekar”
d, Om du gör din dotter svag för beröm, kommer hon aldrig att stå på sig. Utan anpassa sig efter andras vilja.
e, Acceptera inte hänsynslöshet mellan könen, retfullhet samt utfrysning.
f, Prata om kärlek för att avdramatisera istället för tabubelägga.

2, Sexuell frigörelse.
Pornografi är ett medel att förtrycka både kvinnor och män. Pornografi står för våldtäckt, kvinnoförakt och mansförakt.

Vilken filmbransch tror ni går med mest vinst?

Är prostitution nödvändig för att tillfredställa mäns ömhetsbehov? eller hänsynslöst ekonomiskt  utnyttjande av barn,kvinnor, homosexuella?

Anarkafeminismen:
Rörelsen utgår vanligen från ett revolutionärt perspektiv, där medlen att förverkliga det ledarlösa samhället bland annat kan utgöras av:

a, Sabotage, vars syfte är att förhindra den regelbundna produktionsprocessen, till exempel: strejk, maskning, systematisk frånvaro med mera.

b, Bojkott kan användas till att tvinga fram ekonomiska eller sociala förändringar, tillexempel bojkotta varor från krigshärdar, eller vägra betala skatt till militär, polis och så vidare.

Men, idag behövs kvinnokampen verkligen, nödvändig??
Motfrågor:
– Har svälten i världen minskat?
-Har krigen upphört och kärnvapnen gått till historien?
-Är vår miljö inte längre hotat?
-Är hälften av alla de som sitter i världen regeringar och styrande församlingar kvinnor?
-Har våldtäkt och kvinnomisshandelupphört?
-Går världen kvinnor trygga på gatorna?

“…Hastigt le och utbrista att jag givetvis inte är någon manshatare. Vi kvinnor vill ju gärna släta över saker och ting. Men det blir ett väldigt sjå, när man ska försöka släta över det faktum att männen sitter och ruvar på makten världen över.  Och i dessa manssamhällen startas krig, begås våldtäkter och incest.  Att miljön sakta mer säkert dukar under och att pengar är viktigare än allt annat….”

Referens: Reflektioner omkring kvinnodagen, 89
Radioprogram om kvinnor // Maria Lindgren – Männen under Patriarketet